Ansök om lån

Integritetspolicy MyMoney Europe AB

MyMoney Europe AB, org nr 556702-1679, ansvarar, i egenskap av personuppgiftsansvarig, för behandlingen av dina personuppgifter i anslutning till vår verksamhet.

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar och lagrar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver den behandling av dina personuppgifter som sker inom ramen för vår verksamhet, ändamålen med behandlingen, vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter med och dina rättigheter till dina personuppgifter. Vi uppmanar dig att läsa denna integritetspolicy noggrant innan du använder våra tjänster.

Definitioner

Personuppgift är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, e-postadress och kontonummer. Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel inhämtning, lagring, hantering, delning och gallring.

Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsbiträde är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

Personuppgifter som behandlas

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt inom ramen för vår verksamhet och för att uppnå en hög standard på våra tjänster och produkter. Vi samlar bland annat in nedanstående personuppgifter:

 • Namn och övrig ID-information
 • Adress- och övriga kontaktuppgifter
 • Boendeform
 • Familjesituation
 • Privatekonomi
 • Information om utbildning och anställning
 • Bankuppgifter

Utöver personuppgifter som vi inhämtar direkt från dig samlar vi även in uppgifter från tredje part där detta krävs för att kunna tillhandahålla tjänsten, såsom kreditupplysningar från UC, där vi bland annat inhämtar information om betalningsanmärkningar, skuldsaldo, score och deklarerad inkomst.

Vi kan även inhämta uppgifter från olika databaser som gjorts tillgängliga av tredje part eller webbplatser/sociala medier som innehåller information som du själv har offentliggjort. Vi kan även inhämta information om dig från de personer som du lämnat uppgift om i din ansökan om lån, exempelvis din arbetsgivare.

I de fall medlåntagare krävs kan även ovanstående personuppgifter samlas in och behandlas avseende medlåntagaren.

Ändamål med behandlingen

Personuppgifter registreras i samband med din låneansökan och vid lagrande av finansieringsförslag.

Personuppgifterna behandlas av MyMoney och andra företag som MyMoney samarbetar med för hantering och fullgörande av ingångna avtal. Denna information ligger bland annat till grund för att våra partners skall kunna registrera och skicka betalningsavier och fakturor.

Vi kan även komma att använda dina personuppgifter för marknadsanalyser och i marknadsföringssyfte.

Personuppgifterna kan även ligga till grund för kvalitets- och riskhantering samt för att administrera våra kundrelationer inklusive tillhandahållande av produkter och tjänster.

Personuppgifterna kan även utgöra statistik för att hjälpa oss att utveckla vårt företag och våra tjänster.

Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra juridiska och regulatoriska skyldigheter. I enlighet med gällande bank- och finansregler upprättar vi rutiner och processer för att förebygga angrepp eller bedrägerier, upptäcka transaktioner som avviker från normala mönster, definiera kunders kreditrisk och återbetalningsförmåga samt övervaka och rapportera risker som MyMoney skulle kunna ådra sig. Vid behov arkiverar vi telefonsamtal, chattar, e-post o dyl. Vi svarar på förfrågningar från behörig offentlig myndighet eller juridiskt organ. Vi jobbar även med förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism, efterlevnad av lagstiftning bland annat gällande sanktioner och bekämpande av skattebedrägerier samt uppfyllande av skattekontroller och anmälningsplikter.

Lagring av personuppgifter

Om du tar ett lån via MyMoney lagras dina personuppgifter under lånets nominella löptid eller så lång tid som annan lag kräver. I de fall vi tagit in personuppgifter och du sen väljer att inte ta ett lån via MyMoney lagras inte personuppgifterna längre än nödvändigt.

Delning av personuppgifter

Dina personuppgifter delas med de banker som vi samarbetar med i den mån som det behövs för att kunna tillhandahålla våra tjänster. Vi delar även dina personuppgifter med de kreditupplysningsföretag som vi samarbetar med i den mån det behövs för att tillhandahålla våra tjänster.

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna integritetspolicy, om vi inte är skyldiga att göra det till följd av ett domstolsbeslut eller om vi har fått ditt medgivande till sådant utlämnande. Om det finns misstanke om att du har begått ett brott i samband med användningen av våra tjänster kan uppgifter, på begäran, lämnas ut till myndigheter.

Ovan utesluter inte att vi kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina personuppgifter (t ex när vi använder en tredje part för att utföra betalningstransaktioner eller lagra information på en server), ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges i denna integritetspolicy.

Dina rättigheter

Enligt tillämplig lagstiftning har du vissa rättigheter gällande dina personuppgifter som vi lagrar hos oss. Du har rätt till att:

 • Efterfråga ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Du har rätt till denna information kostnadsfritt en gång per år och utan angivande av skäl.
 • Be oss uppdatera eller korrigera dina personuppgifter om du anser att de är felaktiga eller inte kompletta.
 • Be oss radera dina personuppgifter eller begränsa vår behandling av dessa.
 • Invända mot bearbetningen av dina personuppgifter.
 • Dra tillbaka ditt medgivande, där du har gett ditt medgivande för bearbetningen av dina personuppgifter, när som helst.
 • Där det är juridiskt möjligt har du rätt att få de personuppgifter du har lämnat till oss återlämnade eller, där det är tekniskt möjligt, överförda till en tredje part.

För det fall vi är skyldiga enligt lag att lagra dina personuppgifter, kan uppgifterna enbart blockeras.

Om du vill ha ett registerutdrag eller hävda de ovanstående rättigheterna vänligen kontakta oss per e-post kontakt@mymoney.se eller under adressen MyMoney AB, Box 4305, 203 14 Malmö.

I enlighet med gällande lagstiftning har du, utöver de rättigheter som anges ovan, också rätt att lämna ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Ändringar i integritetspolicyn

Om vi gör ändringar i denna integritetspolicy kommer vi att meddela dig genom att publicera den uppdaterade versionen här: https://www.mymoney.se/integritetspolicy. Om ändringarna är väsentliga, kommer vi även meddela dig på lämpligt sätt och, om det krävs, be om ditt samtycke.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

MyMoney AB är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för vår verksamhet. För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har frågor om vår behandling, vänligen kontakta oss på kontakt@mymoney.se.

Stäng